Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

TextilEco a.s.,

IČ: 281 01 766

DIČ: CZ28101 766

se sídlem: Palackého 715/15, Nové město, 110 00 Praha 1

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15555

kontaktní údaje: Dřevařská 1418/17, 680 01 Boskovice

email: eshop@textileco.as

www.genesis-eshop.cz

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.genesis-eshop.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5. V internetovém obchodě je prodáváno výhradně použité zboží. Zboží vykazuje různou míru opotřebení s ohledem na předchozí délku a intenzitu používání. Prodávající nemá informace o délce a intenzitě předchozího užívání. Vadou zboží tedy není jeho opotřebení v okamžiku jeho převzetí kupujícím.
 6. Cena zboží je stanovena s ohledem na míru jeho opotřebení v důsledku předchozího užívání
 7. Prodávající věnuje maximální možnou péči věrnému zobrazení a popisu zboží v internetovém obchodě. Drobné zkreslení odstínu barev může být způsobeno úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou, světelným zdrojem, jiným nastavením monitoru atd.
 8. Prodávající věnuje maximální možnou péči ochraně práv majitelů ochranných značek. S ohledem na pořízení zboží spočívající v jeho sběru anonymní formou nelze zaručit původ ani pravost zboží označeného ochrannou známkou. V případě, že kupující zjistí, že zboží označené zapsanou ochrannou známkou není originál, je tato skutečnost důvodem k reklamaci a kupující má právo na vrácení uhrazené kupní ceny a přepravních nákladů.
 9. S ohledem na skutečnost, že v internetovém obchodě je prodáváno výhradně použité zboží, nevztahuje se na prodávajícího povinnost označovat prodávané textilní výrobky údaji o jejich materiálovém složení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 115-9856800217/0100, vedený u KB - od výše objednávky zboží alespoň za 99 Kč.

  prostřednictvím platební brány GoPay. Prostřednictvím brány GoPay je možné provést volbu úhrady platební kartou. Při tom se zákazník řídí obchodními podmínkami poskytovatele platební brány GoPay.

  - na dobírku při doručení kurýrem firmy PPL s.r.o. Prostřednictvím platby na dobírku od frimy PPL s.r.o. je možné provést volbu úhrady platební kartou nebo v hotovosti. Při tom se zákazník řídí obchodními podmínkami poskytovatele dobírky PPL s.r.o.

 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že celá kupní cena není uhrazena zákazníkem do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy pak platí, že zákazník od kupní smlouvy odstoupil, smlouva se od svého začátku  ruší a objednávka je stornována.
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 8. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • osobním odběrem kupujícím na smluvní výdejně zásilek, kterou kupující určil ze seznamu smluvních výdejen v internetovém obchodě
 • osobním odběrem kupujícím v provozovně prodávajícího
 • osobním vyzvednutím v některém z výdejních a úložných automatů Penguin Box, podrobněji o této službě v odst. 15. tohoto článku
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 7. Jestliže kupující při objednávce zvolí dodání zboží do výdejního a úložného automatu Penguin Box, kupující po dodání objednaného zboží do zvoleného Penguin Boxu obdrží na telefonní číslo a/nebo email uvedený v objednávce unikátní kód k vyzvednutí zásilky uložené do Penguin Boxu. Doručený unikátní kód je kupující povinen chránit před zneužitím. Zboží je v Penguin Boxu uloženo po dobu 24 hodin od okamžiku odeslání SMS a/nebo emailu s unikátním kódem pro vyzvednutí zásilky. Při vyzvednutí zásilky dodané do Penguin Boxu se kupující řídí pokyny na ovládacím panelu výdejního a úložného automatu. Další informace o službě Penguin Box je možné získat na www.penguinbox.cz

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím na webových stránkách eshopu zde. Odstoupení od kupní smlouvy (řádně vyplněný formulář) zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pro vrácení zboží může kupující využít službu Penguin Box, vrácení zboží prostřednictvím služby Penguin Box je pro kupující v internetovém obchodu zdarma, podrobněji o této službě v odst. 12 tohoto článku.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené nad míru v jakém bylo zboží pořízeno a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 9. Jestliže kupující zvolí pro vrácení zboží službu Penguin Box, postupuje způsobem uvedeným v tomto odstavci. Po platném odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek si zákazník vyhledá na stránkách www.penguinbox.cz pro něj vhodný výdejní a úložný automat Penguin Box. Prostřednictvím emailu eshop@textileco.as sdělí prodávajícímu, že zvolil pro vrácení službu Penguin Box a který konkrétní výdejní a úložný automat vybral. Prodávající kupujícímu sdělí na telefonní číslo a/nebo email uvedený v objednávce unikátní kód k uložení vraceného zboží do výdejního a úložného automatu Penguin Boxu. Při uložení zásilky do Penguin Boxu se kupující řídí pokyny na ovládacím panelu výdejního a úložného automatu, vracené zboží ovšem kupující musí uložit do Penguin Boxu nejpozději do 24 hodin od obdržení daného unikátního kódu. Další informace o službě Penguin Box je možné získat na www.penguinbox.cz.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající v internetovém obchodě prodává výhradně použité zboží. Z povahy prodeje použitého zboží vyplývá i specifické vymezení vad, které mohou být předmětem reklamace. Vadou tedy v souladu s § 2167 občanského zákoníku není zejména opotřebení věci, které věc měla při převzetí kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá jiné než předem zveřejněné vady. Prodávající zveřejňuje vady zboží v popisu zboží a prostřednictvím fotografie zboží.

Prodávající neposkytuje na prodávaný použitý textil smluvní záruku za jakost ve smyslu §1919 občanského zákoníku.

Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením zveřejněné fotografii a slovnímu popisu
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající věnuje maximální možnou péči věrnému zobrazení a popisu zboží v internetovém obchodě. Drobné zkreslení odstínu barev může být způsobeno úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou, světelným zdrojem, jiným nastavením monitoru atd.

Prodávající věnuje maximální možnou péči ochraně práv majitelů ochranných značek. S ohledem na pořízení zboží spočívající v jeho sběru anonymní formou nelze zaručit původ ani pravost zboží označeného ochrannou známkou. V případě, že kupující zjistí, že zboží označené zapsanou ochrannou známkou není originál, je tato skutečnost důvodem k reklamaci a kupující má právo na vrácení uhrazené kupní ceny a přepravních nákladů.

 

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Odsouhlasením těchto všeobecných obchodních podmínek před odesláním objednávky prodávající a kupující ve smyslu § 2168 občanského zákoníku sjednali, že právo z vadného plnění lze uplatnit u vady, která se vyskytne nejpozději do 12 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

S ohledem na skutečnost, že zboží prodávané v internetovém obchodě je výhradně použité zboží, kde je od každého zboží k prodeji výhradně jeden kus výrazně nižší ceny než nové zboží, není možné v případě výskytu vady u uplatnit výměnu zboží za nové zboží ani opravu zboží.

 1. Kupující má v případě výskytu vady vždy právo odstoupit od smlouvy,
 2. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. V případě oprávněné reklamace bude její vyřízením výhradně bezhotovostní převod slevy z ceny nebo ceny včetně uhrazených přepravních nákladů při odstoupení od smlouvy na bankovní účet určený kupujícím v reklamačním protokolu. Vyplacení slevy nebo náhrady v hotovosti na provozovně nebo ve výdejně není možné.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 7. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady Řím I a Nařízení Rady Brusel I.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21. 5. 2020

 

Dodatek VOP k akci „K odběru newsletteru sleva“ 


- dodatek se vztahuje na nákupy realizované v akci „K odběru newsletteru sleva“.
- akce trvá od 3. 4. 2020 do odvolání


Pro nové zákazníky eshopu:
- každému novému zákazníkovi, který se přihlásí k odběru newsletteru, a není doposud v systému eshopu jako zákazník evidován, je za přihlášení k odběru newsletteru poskytnuta jednorázová sleva ve výši 99,- Kč při nákupu zboží v ceně před slevou alespoň ve výši 198,- Kč.


- zákazník může využít slevu zadáním unikátního slevového kódu do položky „slevový kupón“ při objednávce zboží v kroku „nákupní košík“. Unikátní slevový kód zákazník získá přijetím emailu vygenerovaného systémem eshopu po úspěšně provedeném přihlášení k odběru newsletteru.


- v případě objednávky více kusů zboží nebo zboží s jednotkovou cenou vyšší než 198 Kč v rámci
akce „K odběru newsletteru sleva“ bude zákazníkovi poskytnuta sleva ve výši 99 Kč na nákup. Za nákup zboží uhradí zákazník celkovou cenu zboží po odečtení slevy 99 Kč a bude mu vyúčtováno dopravné dle zvoleného způsobu doručení.


- v případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží se první vrácený kus z nákupu v rámci akce „K odběru newsletteru sleva“ považuje za ten výrobek, na který byla  poskytnuta  sleva 99 Kč. V případě vrácení zboží nakoupeného v rámci akce „K odběru newsletteru sleva“ se nárok na vrácení kupní ceny vždy nejdříve snižuje o poskytnutou slevu ve výši 99 Kč.


Pro stávající zákazníky eshopu:
- každému stávajícímu zákazníkovi (zákazník, který již nejméně jednou na eshopu nakoupil zboží), který je již registrován k odběru newsletteru, je poskytnuta jednorázová sleva ve výši 99,- Kč při nákupu zboží v ceně před slevou alespoň ve výši 198,- Kč.


- zákazník může využít slevu zadáním unikátního slevového kódu do položky „slevový kupón“ při objednávce zboží v kroku „nákupní košík“. Unikátní slevový kód stávající zákazník obdrží v newsletteru v průběhu trvání akce akce „K odběru newsletteru sleva“ po jeho vygenerování systémem eshopu.


- v případě objednávky zboží za celkovou sumu alespoň 198,- Kč v rámci akce „K odběru newsletteru sleva“ bude zákazníkovi poskytnuta sleva ve výši 99 Kč na nákup. Za nákup zboží uhradí zákazník celkovou cenu zboží po odečtení slevy 99 Kč a bude mu vyúčtováno dopravné dle zvoleného způsobu doručení


- v případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží se první vrácený kus z nákupu v rámci akce
„K odběru newsletteru sleva“ považuje za ten výrobek, na který byla  poskytnuta  sleva 99 Kč. V případě vrácení zboží nakoupeného v rámci akce „K odběru newsletteru sleva“ se nárok na vrácení kupní ceny vždy nejdříve snižuje o poskytnutou slevu ve výši 99 Kč


Společné ustanovení:
- zákazníkem se v souladu s obecnými pravidly rozumí konkrétní reálně existující fyzická osoba
nebo jednoznačně identifikovaná právnická osoba. Pokud jedna osoba používá při registraci nebo přihlášení k odběru newsletteru různé identifikační údaje (například různé emailové adresy, smyšlená jména) s cílem neoprávněného využívání výhod, pak si prodávající vyhrazuje právo objednávku zjevně zneužívající systém výhod zákazníkům neakceptovat, případně odstoupit od již systémem eshopu automaticky uzavřené smlouvy. Za objednávku zjevně zneužívající systém výhod zákazníkům je považována například taková objednávka, kde platba za objednané zboží je provedena z bankovního účtu, ze kterého již byly provedeny úhrady dvou a více objednávek v rámci akce „K odběru newsletteru sleva“ a to i tehdy, když byly objednávky realizované pod různými emailovými adresami. 

Slevové kódy mají spravidla platnost 168 hod. od jejich vygenerování. 


- v části, kde se podmínky uvedené v tomto dodatku liší od VOP, mají ustanovení dodatku oproti
VOP přednost


Dodatek v tomto znění nabývá účinnosti 3. 4. 2020

 

 

 

DODATEK OBCHODNÍCH PODMÍNEK UPRAVUJÍCÍ PRODEJ POTRAVIN, KRMIV A DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ

 

1) Tento dodatek obchodních podmínek upravuje některá specifika uzavírání a realizace kupních smluv, jejichž předmětem je prodej zboží majícího povahu potraviny pro lidskou spotřebu, krmiva pro zvířata nebo drogistického zboží, je – li kupní smlouva uzavírána prostřednictvím internetového obchodu specifikovaného v č. I odst. 2) obchodních podmínek.

 

2) V případě, že je dodávána potravina, krmivo nebo drogistické zboží, nejedná se o použité zboží.

 

3) V důsledku skutečnosti uvedené výše v odst. 2) není vyloučena volba práva z vadného plnění v podobě dodání nového zboží, jakož ani jiná práva z vadného plnění, která kupujícímu přiznává zákon a která nejsou v rozporu s povahou zboží – potraviny, krmiva nebo drogerie.

 

4) Je – li předmětem kupní smlouvy potravina, krmivo nebo drogistické zboží, provádí se úhrada kupní ceny, jakož i nákladů spojených s balením a dodáním zboží, výhradně způsobem dle ustanovení čl. V. odst. 1) odrážky druhé obchodních podmínek, tj. prostřednictvím platební brány GoPay.

 

5) Současně platí, že je – li předmětem kupní smlouvy potravina, krmivo nebo drogistické zboží, dodává se zboží kupujícímu výhradně postupem dle čl. V. odst. 15) obchodních podmínek, tj. dodáním do výdejního a úložného automatu Penguin Box. V případě odstoupení od smlouvy dle ustanovení čl. VI. obchodních podmínek však již smí kupující zvolit i jinou variantu vrácení zboží, než – li prostřednictvím výdejního a úložného automatu Penguin Box.

 

6) Je – li předmětem téže kupní smlouvy vedle zboží majícího povahu potraviny, krmiva nebo drogerie i jiné zboží mající povahu odlišnou, uplatní se pravidla uvedená výše v odstavcích 4) a 5) i na platbu a dodání tohoto jiného zboží.  

 

7) Na obalu zboží majícího povahu potraviny nebo krmiva je vždy vyznačena doba nejkratší (minimální) trvanlivosti. V jejím rámci je nutné zboží spotřebovat. Rovněž se dává kupujícímu na vědomí, že otevření nebo porušení obalu obsahujícího zboží majícího povahu potraviny nebo krmiva může dobu nejkratší trvanlivosti zkrátit s ohledem na povahu konkrétního druhu potraviny nebo krmiva.

 

8) Od kupní smlouvy nelze odstoupit postupem dle ustanovení čl. VI. obchodních podmínek a § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. mimo jiné i v případech, kdy bylo zboží vyňato z obalu a nelze jej z hygienických důvodů vrátit, jakož i v případech, kdy bylo zboží nenávratně smíseno s jiným.

 

9) Při koupi zboží majícího povahu potraviny, krmiva nebo drogerie nelze uplatnit slevové kódy. Ve vztahu k jinému zboží, byť by jeho prodej byl předmětem téže kupní smlouvy, uplatnění slevového kódu možné je.

 

Tento dodatek obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 18. 6. 2020.

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.