Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Eco Face s.r.o.
IČO: 25539311
DIČ: CZ25539311
se sídlem: Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno
zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30640
email: [email protected]
www.genesis-eshop.cz
tel: +420 601 121 312

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.genesis-eshop.cz nebo genesis-eshop.sk (dále jen „internetový obchod“).
 2. V případě, že je kupujícím osoba, která není spotřebitelem, neužijí se tato ustanovení těchto obchodních podmínek: celý čl. VI, celý čl. X.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Některé zboží může být dostupné k nákupu pouze v určitém čase, na který může být kupující upozorněn odpočtem času zbývajícímu ke zpřístupnění tohoto zboží.
 4. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky.
 5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Slevový kód na slevu z kupní ceny zboží v rámci rúzných reklamních anebo propagačních akcí / kampaní prodávajícího lze uplatnit jenom jednou z jednoho Zákazníckého (Uživatelského) účtu, neurčí-li prodávající v rámci takovéto akce / kampaně jinak.
 6. V internetovém obchodě je prodáváno výhradně použité zbožía to jednotlivě po 1 ks, nebo formou balíku zboží ("pack", "mix" a pod.), který obsahuje více kusů zboží. V případě prodeje formou balíku zboží je obsah celého balíku považován za 1 ks, přičemž cena ve smyslu bodu 1. a násl. tohoto článku je cenou za celý balík zboží. Stejně tak v případě odstoupení od smlouvy a/nebo v případě uplatnění práva z vadného plnění ve smyslu těchto obchodních podmínek se uvedené jednání kupujícího vztahuje na celý balík zboží. Zboží vykazuje různou míru opotřebení s ohledem na předchozí délku a intenzitu používání. Prodávající nemá informace o délce a intenzitě předchozího užívání. Vadou zboží tedy není jeho opotřebení v okamžiku jeho převzetí kupujícím.
 7. Cena zboží je stanovena s ohledem na míru jeho opotřebení v důsledku předchozího užívání
 8. Prodávající věnuje maximální možnou péči věrnému zobrazení a popisu zboží v internetovém obchodě. Drobné zkreslení odstínu barev může být způsobeno úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou, světelným zdrojem, jiným nastavením monitoru atd.
 9. Prodávající věnuje maximální možnou péči ochraně práv majitelů ochranných značek. S ohledem na pořízení zboží spočívající v jeho sběru anonymní formou nelze zaručit původ ani pravost zboží označeného ochrannou známkou. V případě, že kupující zjistí, že zboží označené zapsanou ochrannou známkou není originál, je tato skutečnost důvodem k reklamaci a kupující má právo na vrácení uhrazené kupní ceny a přepravních nákladů.
 10. S ohledem na skutečnost, že v internetovém obchodě je prodáváno výhradně použité zboží, nevztahuje se na prodávajícího povinnost označovat prodávané textilní výrobky údaji o jejich materiálovém složení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Při jednom nákupu lze objednat nejvýše 100 kusů zboží celkem.
 2. Vybrané zboží kupující vloží do košíku. Vložením zboží do košíku je toto zboží pro kupujícího rezervováno. Zboží je v košíku umístěno po dobu maximálně 15 minut od vložení prvního zboží do košíku. V případě, že nedojde do 15 minut od vložení prvního zboží do košíku k odeslání objednávky, může být všechno zboží prodávajícím z košíku odstraněno a vráceno zpět do nabídky dalším kupujícím a rezervace zboží pro kupujícího je tímto ukončena. Kupující si může dobu uložení zboží v košíku o 15 minut prodloužit před vypršením původní lhůty.
 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že kupní smlouva není uzavřena, případně prodávající je oprávněn kupní smlouvu jednostranně zrušit, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího (např. zadání tzv. dočasné emailové adresy při registraci zákaznického účtu) nebo je zjevné, že kupující založil vícero zákaznických účtů za účelem využívání nebo zneužívání marketingových a slevových akcí prodávajícího, nebo je důvodný předpoklad Prodávajícího, že kupující objednané zboží neuhradí a/nebo vrátí (např. v případě kupujícího, který zboží opakovaně vrací). 
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách nejpozději do 3 dnů ode dne odeslání nového návrhu kupní smlouvy na emailovou adresu kupujícího.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího nejpozději do 3 dnů ode dne odeslání nového návrhu kupní smlouvy na emailovou adresu kupujícího.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá (alespoň po dobu 6 měsíců), pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího (např. zadání dočasných emailových adres při registraci zákaznického účtu, opakování stejného tel. čísla u vícero účtů apod.), či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. V případě zpřístupnění ze strany Prodávajícího může kupující využít i uživatelský účet vytvořený u služeb provozovaných partnery prodávajícího. Na tuto možnost bude kupující prodávajícím upozorněn.
 8. Prodávající může uživateli umožnit, aby svůj uživatelský účet propojil s jiným uživatelským účtem zřízeným ve službách provozovaných partnery prodávajícího. Uživatel je v případě propojení účtu povinen souhlasit s obchodním podmínkami všech serveru, jejich uživatelské účty budou propojeny. Propojení musí uživatel odsouhlasit.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 107-3027490277/0100, vedený u KB
 • prostřednictvím platební brány GoPay. Prostřednictvím brány GoPay je možné provést volbu úhrady platební kartou, nebo rychlým online převodem. Při tom se zákazník řídí obchodními podmínkami poskytovatele platební brány GoPay
 • při osobním odběru kupujícím v provozovně prodávajícího, a to výlučně v hotovosti.
 • dobírkou, kdy kupující zaplatí kupní cenu při doručení zboží

Kupující bere na vědomí, že způsob platby dobírkou je umožněn pouze kupujícím s provedenou registrací. Prodávající může na základě svého rozhodnutí znepřístupnit některou z výše uvedených možnosti plateb, a to především z důvodu jejich zneužití (například z důvodu předchozího nepřevzetí dobírky), technických důvodů nebo jiných důvodů dle rozhodnutí a potřeb prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě nemá na platbu znepřístupněným způsobem nárok a musí pro platbu využít jiný způsob.

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě, že si kupující vybere jako způsob úhrady ceny zboží platbu na provozovně prodávajícího dle odst. 1, písm. c) tohoto článku nebo dobírkou dle odst. 1, písm. d) tohoto článku, je kupující povinen uhradit poplatek za tento způsob platby, a to ve výši stanovené prodávajícím. Na výši tohoto poplatku bude kupující upozorněn při objednávce zboží.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že celá kupní cena není uhrazena kupujícím do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy pak platí, že kupující od kupní smlouvy odstoupil, smlouva se od svého začátku ruší a objednávka je stornována.
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 8. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • do smluvní výdejny zásilek, kterou kupující určil ze seznamu smluvních výdejen v internetovém obchodě
 • do provozovny nebo výdejny v sídle prodávajícího kterou kupující určil se seznamu v internetovém obchodě
 • dopravcem do nektěrého z výdejních a úložných automatů Penguin Box, podrobněji o této službě v odst. 17. a násl, tohoto článku
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Pokud má kupující možnost vybrat si dopravu z více dopravců nebo rychlostí doručení, tak bere na vědomí, že se cena dopravy může u každého z dopravců lišit.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Na straně druhé je prodávající oprávněn v případě provozní potřeby nebo vhodnosti dodat kupujícímu zboží namísto do původně zvolené smluvní výdejny zásilek nebo namísto do původně zvolené výdejny/provozovny prodávajícího do Penguin Boxu, případně též do tzv. z-Boxu či PPL Parcelboxu, nebo také do některé z jiných smluvních výdejen zásilek či do jiné výdejny/provozovny prodávajícího, vše za předpokladu, že nové místo dodání se bude nacházet v téže obci, jako původně zvolené místo dodání, nebo také přímo na adresu kupujícího. Změna místa dodání nebude mít vliv na cenu dodání pro kupujícího a prodávající tuto změnu kupujícímu včas oznámí. Postup dle odst. 17 tohoto článku zde platí obdobně.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. V případě, že si kupující zboží závazně objedná, ale bez právního důvodu si ho ve sjednané lhůtě nevyzvedne, nepřevezme ho od dopravce nebo nezaplatí dobírku, došlo ze strany kupujícího k porušení uzavřené kupní  smlouvy a prodávající je oprávněn  po kupujícím požadovat náhradu škody, sestávající z nákladů na balné a dopravné.
 6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
 7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 8. Jestliže kupující při objednávce zvolí dodání zboží do výdejního a úložného automatu Penguin Box, kupující po dodání objednaného zboží do zvoleného Penguin Boxu obdrží na telefonní číslo a/nebo email uvedený v objednávce unikátní kód k vyzvednutí zásilky uložené do Penguin Boxu. Doručený unikátní kód je kupující povinen chránit před zneužitím. Zboží je v Penguin Boxu uloženo po dobu 24 hodin od okamžiku odeslání SMS a/nebo emailu s unikátním kódem pro vyzvednutí zásilky. Při vyzvednutí zásilky dodané do Penguin Boxu se kupující řídí pokyny na ovládacím panelu výdejního a úložného automatu. Další informace o službě Penguin Box je možné získat na www.penguinbox.cz. Kupující je oprávněn si lhůtu pro vyzvednutí zásilky z Penguin Boxu prodloužit, a to až o 24 hodin, toto prodloužení však muže být zpoplatněno. Cena za prodloužení úložní doby bude uvedena při prodloužení úložní doby.
 9. Pokud to prodávající umožní, může být na žádost kupujícího zboží přemístěno k vyzvednutí do jiného Penguin Boxu. Toto přemístění může být zpoplatněno. Cena za přemístění zboží do jiného Penguin Boxu bude uvedena při objednávce této služby. Na straně druhé je prodávající oprávněn v případě provozní potřeby nebo vhodnosti dodat kupujícímu zboží namísto do původně zvoleného Penguin Boxu do jiného Penguin Boxu, případně též do tzv. z-Boxu či PPL Parcelboxu, nebo také do některé ze smluvních výdejen zásilek či do výdejny/provozovny prodávajícího, vše za předpokladu, že nové místo dodání se bude nacházet v téže obci, jako původně zvolený Penguin Box, nebo také přímo na adresu kupujícího. Změna místa dodání nebude mít vliv na cenu dodání pro kupujícího a prodávající tuto změnu kupujícímu včas oznámí. Postup dle odst. 17 tohoto článku zde platí obdobně.
 10. Kupující je oprávněn v uživatelském účtu sledovat stav své objednávky a průběh doručování zboží. Kupující však bere na vědomí, že stav objednávky a doba doručení je pouze orientační a její nedodržení nemůže sloužit k uplatňování žádných nároků vůči prodávajícímu.
 11. V případě, že u příslušného zboží bylo uvedeno, že zboží se nachází v určitém Penguin Boxu již v době jeho objednávky, může si kupující zboží po uzavření smlouvy rovnou vyzvednout z uvedeného Penguin boxu. Odst. 17 tohoto článku se v tomto případě použije přiměřeně.
 12. V případě, že kupující omylem zaplatí větší částku, než je kupní cena a související náklady, a tento přeplatek není vyšší než 100,- Kč, bude tento přeplatek ze strany prodávajícího vrácen formou kreditů ve smyslu čl. VIII obchodních podmínek.
 13. V případě, že kupující bezdůvodně nepřevezme zásilku, dopustí se tím porušení kupní smlouvy dle § 2118 Občanského zákonníku v platném znění. V tom případě bude vůči kupujícímu uplatněna sankce ve výši vzniklých nákladů prodávajícího spojených s balením a odesláním zboží, minimálně však ve výši 120,- Kč. V případě nepřevzetí zásilky kupujícim dané konání nemožno považovat za odstoupení od smlouvy dle čl. VI. těchto Všeobecních obchodních podmínek.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový elektronický formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím na webových stránkách eshopu zde. Odstoupení od kupní smlouvy (řádně vyplněný formulář) zašle kupující dle pokynů uvedených při vyplnění formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pro vrácení zboží může kupující využít možnost vrácení zboží zdarma na centrální sklad Dřevařská 17, Boskovice, nebo na kteroukoliv výdejnu Genesis provozovanou Prodávajícím (Eco Face s.r.o.).
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jako peněžní prostředky od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené nad míru v jakém bylo zboží pořízeno a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 9. Jestliže kupující zvolí pro vrácení zboží službu Penguin Box, postupuje způsobem uvedeným v tomto odstavci. Po platném odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek je zákazník přesměrován na stránky www.penguinbox.cz - kde si vyhledá pro něj vhodný výdejní a úložný automat Penguin Box. Prostřednictvím online formuláře si rezervuje schránku v konkrétním výdejním a úložném místě. Prodávající kupujícímu sdělí na telefonní číslo a/nebo email uvedený v objednávce unikátní kód k uložení vraceného zboží do výdejního a úložného automatu Penguin Boxu. Při uložení zásilky do Penguin Boxu se kupující řídí pokyny na ovládacím panelu výdejního a úložného automatu, vracené zboží ovšem kupující musí uložit do Penguin Boxu nejpozději do 8 hodin od obdržení daného unikátního kódu. Další informace o službě Penguin Box je možné získat na www.penguinbox.cz.
  Jestliže kupující zvolí pro vrácení zboží službu Penguin Box, ale nebude postupovat podle tohoto bodu (dopředu si nerezervuje schránku, vloží zboží do schránky Penguin Box bez předem přiděleného PIN kódu nebo přístupu k tomu určenému v mobilní aplikaci apod.), nebude se takové jednání kupujícího považovat za řádné vrácení zboží prodávajícímu. 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající v internetovém obchodě prodává výhradně použité zboží. Z povahy prodeje použitého zboží vyplývá i specifické vymezení vad, které mohou být předmětem reklamace. Vadou tedy v souladu s § 2167 občanského zákoníku není zejména opotřebení věci, které věc měla při převzetí kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá jiné než předem zveřejněné vady. Prodávající zveřejňuje vady zboží v popisu zboží a prostřednictvím fotografie zboží.
 2. Prodávající neposkytuje na prodávaný použitý textil smluvní záruku za jakost ve smyslu §1919 občanského zákoníku.
 3. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením zveřejněné fotografii a slovnímu popisu
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Prodávající věnuje maximální možnou péči věrnému zobrazení a popisu zboží v internetovém obchodě. Drobné zkreslení odstínu barev může být způsobeno úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou, světelným zdrojem, jiným nastavením monitoru atd.
 • Prodávající věnuje maximální možnou péči ochraně práv majitelů ochranných značek. S ohledem na pořízení zboží spočívající v jeho sběru anonymní formou nelze zaručit původ ani pravost zboží označeného ochrannou známkou. V případě, že kupující zjistí, že zboží označené zapsanou ochrannou známkou není originál, je tato skutečnost důvodem k reklamaci a kupující má právo na vrácení uhrazené kupní ceny a přepravních nákladů.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Odsouhlasením těchto všeobecných obchodních podmínek před odesláním objednávky prodávající a kupující ve smyslu § 2168 občanského zákoníku sjednali, že právo z vadného plnění lze uplatnit u vady, která se vyskytne nejpozději do 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím, který je spotřebitelem.
 • V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu vadu vytknout a požadovat:
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.
 • S ohledem na skutečnost, že zboží prodávané v internetovém obchodě je výhradně použité zboží, kde je od každého zboží k prodeji výhradně jeden kus výrazně nižší ceny než nové zboží, není možné v případě výskytu vady uplatnit výměnu zboží za nové zboží ani opravu zboží.
 • Kupující má v případě výskytu vady vždy právo odstoupit od smlouvy.
 • Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 • Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. V případě oprávněné reklamace bude její vyřízením výhradně bezhotovostní převod slevy z ceny nebo ceny včetně uhrazených přepravních nákladů při odstoupení od smlouvy na bankovní účet určený kupujícím v reklamačním protokolu. Vyplacení slevy nebo náhrady v hotovosti na provozovně nebo ve výdejně není možné.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 • Volbu způsobu vyřešení reklamace má kupující, který je spotřebitelem. V případě, že kupující není spotřebitelem náleží volba způsobu vyřešení reklamace prodávajícímu.
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • VIII. Kreditový systém

  1. Za nákupy a využívání služeb prodávajícího nebo jeho partnerů může kupující získávat kredity, za něž následně prodávající či jeho partneři poskytnou kupujícímu bonus ve formě dárkových předmětů, produktů a služeb za zvýhodněnou cenu, slevu na zboží, dopravu zdarma nebo za sníženou cenu, či další bonusy. Kredity lze také využít na podporu charitativních projektú, neziskových organizací, či nadací (dále také jen "nadace").
  2. Kupující může využít kredity na získání slevy na zakoupení zboží, a to ve výši 10 kreditů za 1,- Kč (resp. 0.04,- €) slevy. Výše poskytnuté slevy je limitována tak, že kupní cena zboží musí být vždy minimálně 99,- Kč (resp. 3,99,- €). Po závazném odeslání objednávky, zpětné uplatnění kreditů na získání slevy není možné. Kupujíci múže využít kredity také na podporu nadace a to ve výši 20 kreditů za 1,- Kč (resp. 0,04,-€). Výše darovaných kreditů na podporu nadace múže být pouze násobek 10 (deseti), t.j. 10, 20, 30 atd. V případe darování kreditů nadaci nebude možné jejich zpětné vrácení a / nebo připsání na Váš účet. 
  3. Kupující může získávat kredity za tyto činnosti:
   a. 1 kredit za každých 20,- Kč (resp. 0.8,- ) zaplacené kupní ceny zboží
   b. 300 kreditů jednorázově za registraci zákaznického účtu
   c. 150 kreditů jednorázově za odběr newsletteru 
   d. 1000 kreditů jednorázově za každé sdílení
       -  Kupující nalezne unikátní url odkaz ke sdílení ve svém zákaznickém účtu.
       -  Takovou formou kupujícím pozvaný zákazník (dále jen: „pozvaný“), nesmí být dříve registrovaným uživatelem internetového obchodu. Pozvaný musí vstoupit na stránky internetového obchodu pomocí unikátního url odkazu, který mu kupující zašle. A to alespoň jednou, ještě před svým prvním nákupem.
       -  První nákup pozvaného musí být uskutečněn alespoň do 30 dní od využití url odkazu zaslaného kupujícím.
       -  Kredity za sdílení budou kupujícimu přičteny až po úspěšném prvním nákupu pozvaného, a to za předpokladu, že budou splněny všechny uvedené podmínky v části VIII./3.d. těchto VOP.
   e. 1 kredit za každých 2,- Kč (resp. 0.08,- €) zaplacené kupní ceny zboží na vybrané a takto označené kamenné prodejně Genesis ( provozované Eco Face s.r.o., nebo partnerské prodejně, kterých kompletní seznam je možné nalézt na https://www.genesis-eshop.cz/p... resp.  https://www.genesis-eshop.sk/p...přičemž na jedné prodejně je možné získat za jeden den odměnu pouze z prvního nákup na dané prodejně.
   f. 1000, 2500, 5000, 10000 (nebo jinou předem definovanou částku) kreditů během speciální marketingové akce "Kolo štěstí na prodejnách Genesis" , nebo během jiných speciálních marketingových akcí, které prodávající v budoucnu uskutěční. 
   
   Prodávající může výši získávaných kreditů jednostranně zvyšovat či snižovat dle svého uvážení.
  4. Kupující může získat další kredity dle zvláštních akcí a nabídek prodávajícího nebo jeho partnerů.
  5. V případě, že kupující získá kredity za nákup zboží a následně dojde z jakéhokoliv důvodu k vrácení zaplacené kupní ceny nebo její části, tak se příslušná část kreditů kupujícímu odečte. Stav kreditového účtu může být i záporný.
  6. V případě, že kupující získá kredity za přihlášení k odběru newslettru a následně se kdykoli od odběru odhlásí, tak se příslušná část kreditů kupujícímu odečte. Stav kreditového účtu může být i záporný.
  7. Kredity nebudou kupujícímu přiznány, pokud:
   • kredity byly získány v rozporu s dobrými mravy,
   • kupující se odhlásil z odběru newslettru, 
   • kredity byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému,
   • kupující odstoupil od smlouvy, došlo k vrácení zboží nebo ke zrušení objednané služby.
  8. Kupující bere na vědomí, že kredity a jejich získávání nebo využívání jsou svázány s uživatelským účtem. Není možno je převést na jiný uživatelský účet. V případě zrušení uživatelského účtu kredity zanikají.
  9. Kupující není oprávněn proměnit kredity v peníze. V případě zrušení kreditů nemá kupující nárok na žádnou náhradu.
  10. V případě možnosti využití kreditů u prodávajícího nebo u jeho partnerů bude tato možnost zobrazena v internetovém obchodě včetně podmínek využití kreditů.
  11. Každý získaný kredit má platnost 6 měsíců. Využije – li zákazník své kredity, budou odečítány vždy nejprve kredity nejdříve získané (nejstarší).
  12. Kredity je možné sdílet mezi jednotlivými Servery Prodávající a jeho Partnery. Kredity získané na jednom Serveru je možno využít i na jiném Serveru, pokud to není ze strany Prodávajícího nebo Partnera znemožněno.
  13. Pokud mu to prodávající umožní, kupující může získat další kredity i v rámci kampaně „Eko výzva neboli adresní sběr“ (dále i „kampaň“). Kampaň je určená jen pro kupující, kteří splní následující podmínky:
   
    a) kupující je registrovaný a má vytvořený Zákaznický účet na základě článku IV. těchto Všeobecných obchodních podmínek
    b1) kupující uskuteční objednávku na internetovém obchodě prodávajícího, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy na dálku v souladu s těmito obchodními podmínkami anebo
    b2) kupující uskuteční objednávku podání zásilky obsahující jeho nepotřebné zboží prostřednictívm svého Zákazníckeho účtu v záložce "VÝKUP = EKO-VÝZVA"
    c) kupující si vybere způsob dodání zboží formou osobního vyzvednutí v některém z výdejních a úložných automatů Penguin Box na základě článku V. odst. 17 a násl. těchto Všeobecných obchodních podmínek
   
   Kupující si může při tvorbě objednávky zvolit v košíku možnost „Adresní sběr“; kupující může však o odevzdání svého nepotřebného zboží požádat i bez objednávky zboží na internetovém obchodě prodávajícího, a to ve svém Zákazníckém účtu. Adresní sběr znamená pro kupujícího možnost odevzdat do zvoleného Penguin Boxu, zvolené partnerské výdejny Genesis anebo do zvolené kamenní (partnerské) pobočky společnosti Packeta (Zásilkovna) své nepotřebné oblečení, oděv, textil, knihy, doplňky apod. (dále také „nepotřebné zboží“). Aktuální možnosti místa odevzdání se kupujíci vždy dozví ve svém Zákazníckém účtu v záložce "VÝKUP = EKO-VÝZVA". Nepotřebné zboží musí být čisté, funkční a musí být znovu použitelné; nesmí být poškozené, znečištěné, plesnivé apod. Také se nesmí jednat o věci, které jsou vyloučené z přepravy Penguin Boxu (např. omamné a psychotropní látky, jedy, prekurzory, chemikálie apod.). Další informace o věcech vyloučených z přepravy je možné najít na https://www.penguinbox.cz/veci-vyloucene-z-prepravy-penguin-logistic.
   
   Pokud kupující v objednávce zvolí dodání zboží do výdejního a úložního automatu Penguin Box, obdrží na telefonní číslo a / nebo na e-mail uvedený ve svém Zákaznickém účtu, ještě před doručením objednaného zboží do zvoleného Penguin Boxu, unikátní kód nebo pokyny k otevření schránky ve zvoleném Penguin Boxu pomocí mobilní aplikace (dále jen "přístupové informace").
   
   Obdržené unikátní přístupové informace na otevření schránky je kupující povinen chránit před zneužitím. O platnosti přístupu bude kupující informován zároveň s výzvou k vložení nepotřebného zboží do Penguin Boxu v SMS a / nebo emailu.
   
   Kupující následně svoje nepotřebné zboží pečlivě zabalí a obal označí slovy „EKO-VÝZVA“, na obal také uvede své jméno, e-mail, číslo objednávky (uvedené také v sms a / nebo emailu) a takto zabalené a označené nepotřebné zboží odnese do zvoleného Penguin Boxu. Při vkládání nepotřebného zboží do Penguin Boxu se kupující řídí pokyny na ovládacím panelu výdejního a úložního automatu nebo instrukcemi v mobilní aplikaci. Další informace o službě Penguin Box je možné zjistit na www.penguinbox.cz.
   Rozměry balíku (zabaleného a označeného nepotřebného zbží) mohou být maximálně:
   a) 39 x 67 x 15 cm (Malý balík)
   b) 47 x 64 x 24 cm (Velký balík)
   maximální přípustná hmotnost v obou případech je 5 kg, přičemž ani jeden rozměr a / anebo hmotnost nemůže být překročena z důvodu nemožnosti / zvýšené obtížnosti následné přepravy. Pokud není sjednáno / uvedeno jinak, počítá se u Adresního sběru s mximální velikostí a) 39 x 67 x 15 cm (Malý balík).
   
   Využití Penguin Boxu společně s obdrženými přístupovými informacemi v průběhu kampaně Adresní sběr (stejně jako v průběhu jiných kampaní, pokud není uvedené jinak) slouží výhradně k poslání nepotřebného zboží kupujícího prodávajícímu, v tomto případě Penguin Box s přístupovými informacemi na odeslání nepotřebného zboží NESLOUŽÍ na odesílání (vrácení) zboží uvedeného v článku VI. Těchto Všeobecných obchodních podmínek. Každé zboží odeslané prodávajícímu prostřednictvím přístupových informací přidělenýcho na základě kampaně Adresní sběr se bude považovat za nepotřebné zboží, za které je možné jen přidělení kreditů kupujícímu ve smyslu tohoto bodu. Na vrácení objednaného zboží z eshopu prodávajícího je nutné postupovat podle článku VI. těchto Všeobecných obchodních podmínek.
   
   Postup a údaje při odevzdání nepotřebného zboží do výdejního a úložního automatu Penguin Box se vztahují také na odevzdání nepotřebného zboží do zvolené partnerské výdejny Genesis anebo do zvolené kamenné (partnerské) pobočky společnosti Packeta (Zásilkovna).
   
   Po obdržení nepotřebného zboží od kupujícího, prodávající posoudí kvalitu, jakost a hodnotu nepotřebného zboží. Na základě toho poté přidělí kupujícímu kredity, a to zpravidla do 30 dní ode dne obdržení nepotřebného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo přidělit množství kreditů na základě svého vlastního uvážení, přičemž v případě znehodnoceného, znečištěného, poškozeného nebo znovu nepoužitelného nepotřebného zboží si prodávající vyhrazuje právo neudělit kredity žádné. Stejně tak v případě překročení co i jen jednoho maximálního rozměru a / anebo hmotnosti balíků uvedených v tomto bodě obsahujících nepotřebné zboží si prodávající vyhrazuje právo kredity neudělit, resp. odečíst kupujícímu až do 2500 kreditů. Stav kreditového účtu kupujícího může být i záporný.
   
   Prodávající si vyhrazuje právo kampaň Adresní sběr kdykoliv ukončit, anebo z kampaně odebrat kupujícího, který porušil pravidla těchto Všeobecných obchodních podmínek. (např. nepotřebné zboží bude poškozené, prostřednictvím Penguin boxu pošle věci vyloučené z přepravy apod.). Kredity ze strany kupujícího nejsou nárokovatelné, přičemž kupující nemá nárok na žádné finanční, nebo jiné vyrovnání ze strany prodávajícího za odevzdané nepotřebné zboží. Kupující zboží odevzdává dobrovolně a je to jeho samostatné rozhodnutí nepotřebné zboží prodejci odevzdat (darovat).
   
   V rámci kampaně Adresní sběr může prodávající v různém čase a podle svého uvážení určit, že za některé druhy nepotřebného zboží udělí zvýšené množství kreditů, o čemž bude kupujícího informovat prostřednictvím jeho Zákaznického účtu, na své webové stránce apod. I v tomto případě je přidělené množství kreditů věcí rozhodnutí a posouzení prodávající a má možnost kredity neudělit. Více o právu prodávající posoudit doručené nepotřebné zboží, na základě kterého udělí (případně neudělí) kredity je uvedené v rámci tohoto bodu.
  14. Kupující bere na vědomí, že kredity mají z pohledu jejích využitelnosti hodnotu peněz, a to ve výši 1,- Kč (resp. 0.04,-€) za 10 kreditů. Z toho důvodu je kupující povinen si pravidelne kontrolovat stav keditů ve svém zákazníckem účtu. Jestly dojde k chybnému přičtení kreditů (systémová chyba, lidský faktor a pod.; dále jen "chybní kredity") je kupující povinen o tom neodkladně informovat prodávajícího. V případě, že kupující nesplní svojí povinnost dle předchozí věty a chybní kredity využije ve svůj prospěch anebo ve prospěch třetí osoby, dopouští se tak porušení § 2991 a násl. NOZ, přičemž takové jednání může naplňovat skutkovou podstatu trestního činu Podvodu dle § 209 Zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákon. V takovém případě prodávající využije všechny dostupní právní přostředky na ochranu svých práv, včetně soudní ochrany a bude vyžadovat od kupujícího vrácení takto protiprávně získaného majetkového prospěchu.

  IX. Doručování

  1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

  X. Mimosoudní řešení sporů

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: [email protected], web: adr.coi.cz.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel... je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  XI. Závěrečná ustanovení

  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se spravují právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady Řím I a Nařízení Rady Brusel I.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Zde pro ČR a zde pro SR

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 02.04.2024 a nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky.

  Dodatek Všeobecních obchodních podmínek upravující prodej drogistického zboží a krmiv pro zvířata

  1) Tento dodatek obchodních podmínek upravuje některá specifika uzavírání a realizace kupních smluv, jejichž předmětem je prodej zboží majícího povahu drogistického zboží a/nebo krmiva pro zvířata (dále jen „specifické zboží“), je – li kupní smlouva uzavírána prostřednictvím internetového obchodu specifikovaného v č. I odst. 2) obchodních podmínek, přičemž toto specifické zboží se nachází v sekci internetového obchodu s názvem „Drogerie“.

  2) V případě, že je dodáváno specifické zboží, nejedná se o použité zboží.

  3) V případě objednávky specifického zboží si prodávající vyhrauzje právo omezit počet kusů  anebo balení, které je možné objednat na jeden nákup. V případe takového omezení bude vždy při názvu produktu a / anebo při ceně produktu, a / nebo v popisu produktu na viditelném místě uveden počet balení anebo kusů, které je možné zakoupit na jednu objednávku (na jeden nákup). 

  4) V důsledku skutečnosti uvedené výše v odst. 2) není vyloučena volba práva z vadného plnění v podobě dodání nového zboží, jakož ani jiná práva z vadného plnění, která kupujícímu přiznává zákon a která nejsou v rozporu s povahou zboží –  specifické zboží.

  5) Na obalu zboží majícího povahu specifického zboží může být vyznačena doba nejkratší (minimální) trvanlivosti. V jejím rámci je nutné zboží spotřebovat. Rovněž se dává kupujícímu na vědomí, že otevření nebo porušení obalu obsahujícího specifické zboží může dobu nejkratší trvanlivosti zkrátit s ohledem na povahu konkrétního druhu specifického zboží.

  6) Od kupní smlouvy nelze odstoupit postupem dle ustanovení čl. VI. obchodních podmínek a § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. mimo jiné i v případech, kdy bylo zboží vyňato z obalu a nelze jej z hygienických důvodů vrátit, jakož i v případech, kdy bylo zboží nenávratně smíseno s jiným, nebo v případech, kdy zboží podléhá rychlé zkáze.

  7) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, ale je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamním sdělení v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, platí doba uvedena na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamním sdělení. Právo z vadného plnění nelze uplatnit u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

  Právo z vadného plnění nelze uplatnit u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

  8) Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu vnější událost po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

  9) Skutečnosti a ustanovení uvedené v tomto Dodatku lišící se od skutečností a ustanovení Všeobecných obchodních podmínek mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.

  Tento dodatek obchodních podmínek upravující prodej specifického zboží nabývá účinnosti dne 13. 1. 2023.

  Dodatek Všeobecních obchodních podmínek upravující prodej zboží tzv. Merch s logem Genesis

  1) Tento dodatek obchodních podmínek upravuje některá specifika uzavírání a realizace kupních smluv, jejichž předmětem je prodej zboží majícího povahu tzv. Merch zboží, je – li kupní smlouva uzavírána prostřednictvím internetového obchodu specifikovaného v č. I odst. 2) obchodních podmínek.

  2) V případě, že je dodáváno Merch zboží, nejedná se o použité zboží.

  3) V důsledku skutečnosti uvedené výše v odst. 2) není vyloučena volba práva z vadného plnění v podobě dodání nového zboží, jakož ani jiná práva z vadného plnění, která kupujícímu přiznává zákon a která nejsou v rozporu s povahou zboží –  Merch.

  4) Na obalu zboží majícího povahu Merch může být vyznačena doba nejkratší (minimální) trvanlivosti. V jejím rámci je nutné zboží spotřebovat. Rovněž se dává kupujícímu na vědomí, že otevření nebo porušení obalu obsahujícího zboží majícího povahu Merch může dobu nejkratší trvanlivosti zkrátit s ohledem na povahu konkrétního druhu zboží.

  5) Od kupní smlouvy nelze odstoupit postupem dle ustanovení čl. VI. obchodních podmínek a § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. mimo jiné i v případech, kdy bylo zboží vyňato z obalu a nelze jej z hygienických důvodů vrátit, jakož i v případech, kdy bylo zboží nenávratně smíseno s jiným, nebo v případech, kdy zboží podléhá rychlé zkáze.

  6) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, ale je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamním sdělení v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, platí doba uvedena na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamním sdělení. Právo z vadného plnění nelze uplatnit u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

  7) Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu vnější událost po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

  8) Skutečnosti a ustanovení uvedené v tomto Dodatku lišící se od skutečností a ustanovení Všeobecných obchodních podmínek mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.

  Tento dodatek obchodních podmínek upravující prodej zboží tzv. Merch s logem Genesis nabývá účinnosti dne 25. 4. 2022.

  Dodatek Všeobecních obchodních podmínek upravující prodej SCHRÁNEK PENGUIN MINI

  1) Tento dodatek obchodních podmínek upravuje některá specifika uzavírání a realizace kupních smluv, jejichž předmětem je prodej chytrých schránek PenguinMini (dále jen „PenguinMini“), je – li kupní smlouva uzavírána prostřednictvím internetového obchodu specifikovaného v č. I odst. 2) obchodních podmínek.

  2) V případě, že je dodávána schránka PenguinMini, nejedná se o použité zboží.

  3) V případě objednávky PenguinMini si prodávající vyhrazuje právo omezit počet kusů, které je možné objednat na jeden nákup. Případné omezení počtu kusů, který je možno objednat při jednom nákupu, bude tato informace vyznačena u příslušné položky v internetovém obchodu.

  4) V důsledku skutečnosti uvedené výše v odst. 2) není vyloučena volba práva z vadného plnění v podobě dodání nového zboží, jakož ani jiná práva z vadného plnění, která kupujícímu přiznává zákon a která nejsou v rozporu s povahou zboží – PenguinMini.

  5) Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu vnější událost po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

  6) V případě ukončení životnosti PenguinMini je prodávající připraven převzít od kupujícího PenguinMini k likvidaci dle právních předpisů upravujících nakládání s odpady. Kupující mohou prodávajícího požádat o převzetí PenguinMini, jehož životnost skončila, telefonicky na tel: +420 601 121 312, případně e-mailem na adrese [email protected], přičemž prodávající PenguinMini vlastním nákladem vyzvedne u kupujícího v místě dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím (na území ČR).

  7) Skutečnosti a ustanovení uvedené v tomto dodatku lišící se od skutečností a ustanovení obchodních podmínek mají přednost před obchodními podmínkami.

  Tento dodatek obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 03. 01. 2024